Privacy policy

 

Wij dragen zorg voor uw persoonlijke gegevens en zijn begaan met onze leden, reisagenten, reisprofessionals en partners. De verwerking van uw persoonlijke gegevens verloopt dan ook volledig transparant. De volgende verklaring geeft meer informatie over uw rechten en plichten. Lees ze aandachtig.

 

I. Begrippen

In onderstaande privacy policy worden volgende begrippen opgenomen:

> Persoonsgegeven: is een gegeven dat herleidbaar is naar een natuurlijke persoon die geïdentificeerd is, of kan worden geïdentificeerd (bvb. naam, rijksregister nummer, adres, gsm, …)

> Verwerking: elke bewerking met betrekking tot persoonsgegevens zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen…

> Verantwoordelijke voor de verwerking : is de natuurlijke of rechtspersoon die beslist welke gegevens verzameld worden en voor welke doeleinden ze gebruikt worden.

> Onderaannemer : is de natuurlijke of rechtspersoon die de verwerking, gevraagd door de verantwoordelijke voor de verwerking, uitvoert.

 

II. Bedrijf

Naam van de onderneming, Belgian Travel Academy asbl, ingeschreven in het KBO onder het nummer: BE 0677.888.656.

Maatschappelijke zetel gelegen op volgend adres : Business Center du Cercle du Lac, Rue de Rodeuhaie, 1 bus 1-2, 1348 Louvain-la-Neuve.

 

III. Verantwoordelijke voor de verwerking

De aangeduide verantwoordelijk voor de verwerking is Mevr. Anne-Sophie Snyers.

 

Als verantwoordelijk voor de verwerking is onze vereniging gebonden aan de wettelijke verplichtingen in het kader van de verwerking van gegevens waar de doeleinden bepaald kunnen worden door haarzelf. Zij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van haar leden en partners.

 

IV. De gegevens die u aanbelangen

Onze vereniging verwerkt uw gegevens met verschillende doeleinden. Om u te identificeren, u te contacteren en de processen efficiënt te laten verlopen, verzamelen volgende gegevens:

> Naam

> Voornaam

> Adres

> Rijksregister nummer

> Email

Wij gebruiken ook publieke gegevens of gegevens verzameld door derden. Deze gegevens kunnen van publiek karakter zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens over bestuurders van een vennootschap. U kan ook bepaalde gegevens reeds publiek verspreid hebben (op social media bijvoorbeeld…).

 

V. Rechtmatig belang

Om de werking van onze vereniging te verzekeren vormen een aantal rechtmatige belangen de basis van onze activiteiten. Wij hechten echter belang aan de kwaliteit van onze diensten en trachten een gezond evenwicht te vinden tussen het verzamelen van persoonsgegevens die mogelijk een impact kunnen hebben op uw privé leven en de rechtmatige belangen van ieder bedrijf.

Indien u weliswaar niet akkoord gaat met de verwerking van uw gegevens, mag u ons steeds contacteren. U kan eveneens beroep doen op de rechten dat het algemeen beleid inzake gegevensverwerking u verleent.

 

VI. Onze onderaannemers en leveranciers

In het kader van een aantal kerntaken maken wij beroep op enerzijds onderaannemers of leveranciers. Deze partners en leveranciers bieden op hun beurt de nodige veiligheid in het verwerken en bewaren van de gegevens onze leden.

 

VII. Klantenrechten en hun uitoefening

De Europese reglementering voorziet de volgende rechten aan klanten en potentiële klanten:

 

Recht op inzage

U kan de gegevens die wij over u verwerken steeds inkijken. Wij zullen het maximum doen om u een overzicht te verlenen van de gegevens die we bijhouden. U moet echter rekening houden met de mogelijkheid dat sommige gegevens verwijderd zijn van onze bestanden, ongeacht de back-ups die voorzien zijn, kunnen bepaalde gegevens niet gerecupereerd worden.

Wijzigingsrecht

U hebt het recht om een wijziging of toevoeging aan te vragen van uw gegevens. Dit kan aangevraagd worden bij de verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

Recht tot verzet tot verwerking van een specifiek gegeven

Indien u niet akkoord gaat met de manier waarop we uw gegevens verwerken in het kader van uw rechtmatige belangen, dan kan u zich hiertegen verzetten. Er zijn weliswaar bepaalde gevallen waar we wegens een wettelijke tekst verplicht zijn om een gegeven te verwerken.

Verwijderingsrecht

Indien u acht dat een gegeven onrechtmatig wordt verwerkt, kan u vragen om deze gegevens te verwijderen. Bepaalde wetten laten ons weliswaar het recht niet om deze te verwijderen.

Recht tot verzet voor het automatisch verwerken

U kan zich verzetten tegen het automatisch verwerken van uw gegevens. Contacteer ons om hier gevolg aan te geven. Bepaalde gegevens worden inderdaad automatisch verwerkt om u beter van dienst te zijn.

Om beroep te doen op te hierboven vermelde rechten, gelieve een gedetailleerde aanvraag te formuleren en uw identiteit te rechtvaardigen.

Hebt u vragen, opmerkingen over het verwerken van uw gegevens? U kan contact opnemen van de verantwoordelijke voor de verwerking zoals vermeld in punt III.